Přejít k hlavnímu obsahu

Moderní řešení ocelových konstrukcí se zaměřením na konstrukce stožárů


Tekla Structures je nejmodernější program na tvorbu BIM modelů bez ohledu na materiál, typ, velikost nebo složitost konstrukce. Na následujících řádcích zjistíme, co může tento nástroj nabídnout s ohledem na konstrukce ocelových stožárů pro libovolné využití – vysílací, elektrické vedení apod.

Nástroje a funkce pro tvorbu modelu stožárových konstrukcí

První funkce a zároveň novinka ve verzi 2019i, která usnadní tvorbu stožárových konstrukcí, respektive tvorbu výkresové dokumentace jsou šroubové přípoje, které si dokáží poradit s mírně pootočenými nebo odsazenými prvky, které jsou navzájem spojeny. Dříve docházelo k pootočení a tím pádem i deformaci vyvrtaného otvoru ve výkresech a NC datech. Nově i přes drobné nepřesnosti v modelu se ve výkresech i NC datech objevují otvory nedeformované o správné velikosti. Tato nová funkce výrazně usnadňuje a urychluje tvorbu modelu konstrukcí, které vykazují velkou variabilitu pootočení a směru jednotlivých prvků.


Pro spojování jednotlivých šikmých prvků na stožárové konstrukce se často volí způsob, kdy jsou tyto prvky propojeny plechem, který je ohnutý ve více rovinách. K tomuto účelu je možné použít funkci pro vytváření ohybů mezi polygonálními plechy. Tímto způsobem je možné definovat přesný rádius (v případě kónického ohybu jsou to 2 rádiusy) i tvar ohybu, zároveň je možné ručně určit, které hrany budou ohybem spojeny. Po vytvoření takovéhoto plechu je možné samozřejmě vytvořit výkresy rozvinů i NC dat. Dostáváme tak přesné podklady pro samotnou výrobu.

stožárová konstrukce
Obrázek 1 - Šroubovaný styčník realizovaný pomocí polygonálního ohýbaného plechu, který je zahnut do 3 rovin.
výkres ohýbaného plechu
Obrázek 2 - následně je možné polygonální ohýbaný plech rozvinout automaticky na výkres nebo získat výrobní NC data.

Samostatnou kapitolou jsou makra a komponenty, které byly vyvinuty přesně pro potřeby tvorby konstrukce a následně přípojů a detailů stožárových konstrukcí. Knihovna Tekla Structures obsahuje přibližně 50 takovýchto speciálních komponent. Další přípoje určené pro obecné ocelové konstrukce je samozřejmě možné využít také.

Tekla Structures ocelové konstrukce
Obrázek 3 - Speciální makra a komponenty přesně pro ocelové konstrukce stožárů jsou k dispozici v knihovně Tekla Structures nebo ke stažení na Tekla Warehouse.

První skupinou maker jsou takzvaná makra sloužící pro pomocné účely. Tento typ maker napomáhá úspěšnému vytvoření geometrie celé konstrukce. Ukázkovým představitelem je například makro, které vytváří pomocnou čarovou mřížku, která má již definovaný požadovaný tvar stožáru. Tyto pomocné, nebo také konstrukční objekty lze libovolně skládat na sebe a tvořit tak velice komplexní tvar konstrukce. Konstrukční objekty mohou být následně použity pro účely ručního vynesení konstrukce nebo jako záchytné body pro další navazující makra, které vytvoří tuto konstrukci automaticky.

BIM Stožár
Obrázek 4 - komponenty určené pro vytvoření pomocných konstrukčních objektů, které napomáhají efektivnější tvorbě přesnějšího BIM modelu.

Druhou skupinou jsou makra, která přímo vytvářejí konstrukci stožáru. K dispozici jsou makra, která dokáží vytvořit celou konstrukci stožáru, včetně ramen a dalších navazujících částí. Jiná makra dovolují vytvářet konstrukci po částech a přesně tak kontrolovat geometrii celé konstrukce krok po kroku. Mezi takováto makra se řadí například makro pro generování ramen stožáru a následně příhradového výpletu mezi profily.

Tekla Structures makra
Obrázek 5 - Knihovna Tekla Structures obsahuje také makra, která dokáží tvořit ucelené části stožárové konstrukce, jako například ramena stožáru. K dispozici jsou ovšem i makra, která dokáží vytvořit celou konstrukci stožáru. V neposlední řadě v knihovně můžeme objevit i makra pro přípoje, ořezy profilů, detaily a kotvení.

Poslední ale neméně důležitou skupinou jsou vlastní přípoje a detaily na konstrukci. Knihovna Tekla Structures disponuje nejen základními a univerzálními přípoji, ale také přípoji a detaily vyvinutými za účelem použití na stožárových konstrukcích. Jedná se převážně o šroubované přípoje systému diagonál a hlavních nosníků, křížení, kotvení, nejrůznější ořezání konců prvků pod různými úhly apod.

Tekla Structures není omezena ani materiálově, to znamená, že v rámci jediného modelu je možné vytvořit jak ocelovou konstrukci stožáru, tak samotné založení této konstrukce. Založení lze zpracovávat do nejmenších detailů, tedy včetně vyztužení, předem zabetonovaných tyčí nebo kování.

Všechny dialogy v Tekla Structures umožňují ukládání přednastavení daného dialogu. Tato funkce umožňuje velice rychle například přepínat mezi režimy zobrazení. Je možné si různými barvami zobrazit jednotlivé profily, třídy oceli, velikosti nebo normy šroubů a velice rychle vizuálně provést kontrolu konstrukce. Stejnou možnost nalezneme také v dialogu všech maker a komponent. Tímto způsobem máme k dispozici nejčastěji používané přípoje a detaily nebo dokonce typy jednotlivých stožárových konstrukcí.

K přesnému a bezchybnému výsledku napomáhá funkce vyhledávání kolizí na konstrukci. Pomocí tohoto nástroje můžeme odhalit veškeré kolize materiálu, svarů nebo šroubů. U šroubů samotných navíc tento nástroj ohlídá i manipulační montážní prostor, tak aby bylo možné daný přípoj reálně provést.

Po dokončení komplexního modelu konstrukce včetně založení dokáže Tekla Structures automaticky vygenerovat výkresy jednotlivých dílců a položek. Stejně snadno lze vytvořit výkresy založení a vyztužení nebo montážní schémata pro celou konstrukci. V neposlední řadě lze také vyexportovat výrobní NC data jak pro plechy, tak pro profily.

Závěr

Díky výše popsaným nástrojům a funkcím je velice snadné a efektivní tvořit stožárové konstrukce všech typů a velikostí. Pomocí Tekla Structures je možné vytvořit bezchybný BIM model, který bude obsahovat všechny potřebné detaily a návaznosti na ostatní konstrukce. Na základě takovéhoto modelu vzniká automaticky výkresová dokumentace ocelové konstrukce i železobetonového založení, NC data pro výrobnu nebo komplexní 3D BIM model pro další využití v oblasti správy konstrukcí.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.