Přejít k hlavnímu obsahu

Tímová a efektívna spolupráca pre oceľové konštrukcie

Polyfunkčný objekt – Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava


 Obr. Celkový pohľad do átria budúcej zelenej strechy počas špičky výstavby na jeseň 2019

Účel a opis stavby

Projekt výstavby autobusovej stanice v spojení s modernou tržnicou, kancelárskymi priestormi a parkom pre širokú verejnosť patrí medzi najväčšie a nadčasové polyfunkčné stavby súčasnosti v strednej Európe. Stavba sa nachádza v centre bratislavskej biznis zóny na hranici historického mesta. Spája v sebe viacero dôležitých funkcií do uceleného konceptu, ktorý kombinuje dopravný uzol, tradičný maloobchod a moderné maloobchodné trendy so zábavou, životným štýlom a prelomovým konceptom spájajúcim tržnicu s výnimočnou zelenou strechou. 

Na zelenej streche budú komunitné záhrady, včelín a kompletné vybavenie na aktívny oddych a šport pozostávajúce z parku, bežeckej dráhy, vonkajšieho workout centra a množstva atrakcií pre rodiny. Obyvateľom štvrte tiež poskytne zákutia na rodinné pikniky a zamestnancom z protiľahlého biznis dištriktu zas obedňajšie útočisko.

Rozdelené na funkcie,  autobusová stanica pokrýva 30.000 m2, obchody 70.000m2, kancelárie 30.000 m2, tržnica 3000 m2 a pripravených je 2150 parkovacích miest. Podľa odhadov stanicou prejde denne 20.000 cestujúcich z viac ako 760 miest na Slovensku a v zahraničí. Denná návštevnosť by sa mala pohybovať okolo 50.000.

 

Opis nosných konštrukcií

Nosná konštrukcia stavby pozostávala zo železobetónového monolitického skeletu v kombinácii s oceľovými konštrukciami prestupujúcimi cez 3 nadzemné a 2 podzemné podlažia. Celkovo mali oceľové konštrukcie cca 3000 ton a pozostávali z hlavnej strechy so svetlíkom vo vyššej časti prechádzajúcej do tzv. spodných zelených striech zastrešujúcich strojovne, na ktorých boli využité spriahnuté oceľobetónové prvky, prestrešenia tržnice, prestrešenia rámp, halových objektov strojovní, lávky pre peších, veľkorozponových prestrešní tzv. šikmej a vloženej strechy, schodiska a umyvárne autobusov.

Obr.: Multifunkčný styk prenášajúci zaťaženia aj z priľahlých dosiek

Situácia u developera z pohľadu dodávky

Developer, HB Reavis, mal viacero požiadaviek na finálne riešenie a dodávateľa pre nosné oceľové konštrukcie. Riešenia mali jednak umožniť vybrať si z alternatív konštrukcií s dôrazom na ekonomiku a bezpečnosť. Mali taktiež zvládnuť seizmické zaťaženie, teplotné rozdiely pod hlavným svetlíkom, a tiež uloženie na železobetónové dilatačné celky hlavného skeletu. A nakoniec dodávateľ mal taktiež zvládnuť a podporiť tímovú spoluprácu s „koncept“ architektom, generálnym projektantom a ďalšími členmi tímu. Spoločnosť HESCON s.r.o mala tú česť, spolu s generálnym dodávateľom nosnej oceľovej konštrukcie NORDEC, pretaviť architektonické riešenie Londýnskej firmy Benoy a generálneho projektanta ateliéru Siebert+Talaš do realizačnej stupňa a výrobnej dokumentácie oceľových konštrukcií.

 

Práce na zvýšení efektivity oceľovej konštrukcie

Realizačnú a výrobnú dokumentáciu navrhoval tím projektantov a statikov - špecialistov na oceľové konštrukcie. Na projekte sme strávili viac ako 26000 hodín práce.

S využitím „value engineering-u“ sme navrhli efektívny nosný systém a usporiadanie prvkov, ktorý nadväzoval na podklady od hlavného dodávateľa oceľových konštrukcií, a tiež generálneho projektanta. V rámci projektu bola použitá široká škála staticko - konštrukčných riešení od klasických valcovaných prierezov, po zvárané profily otvorené, uzavreté, krížové zvárané stĺpy z valcovaných prierezov, ohýbané prvky, zalomené a oblúkové väzníky, spriahnuté stropnice a mnoho iných zaujímavých riešení a exponovaných detailov vrátane elastomerových ložísk, tak aby bolo dokonale vystihnuté statické pôsobenie jednotlivých prvkov konštrukcie. 
Medzi najzaujímavejšie konštrukčné prvky patria stromové stĺpy, točitá lávka pre peších a hlavné schodisko.

Následne sme spracovali realizačný projekt statiky oceľových konštrukcií, a tiež výrobnú a montážnu dokumentáciu oceľových konštrukcií. S generálnym projektantom sme neustále koordinovali kolízie. 
 

Tímová spolupráca a tvorba dokumentácie

Pre globálnu analýzu sme používali software Scia Engineer. Samotné výpočty bežali v noci a ráno pri káve sme vyhodnocovali výsledky. Počet vypitej kávy nedokážeme zrátať, ale stanicu Nivy sa nám podarilo dokončiť. 

Pre výkresovú tvorbu realizačného projektu nosných oceľových konštrukcií a následne výrobnej a montážnej dokumentácie sme použili softvér Tekla Structures. Jeho použitie pre samotnú montáž prakticky zabezpečilo, aj v takomto technicky náročnom a časovom tlaku, presné a včasné zrealizovanie konštrukcie. Pri danom harmonograme výstavby, dodávok a montáže technológie to bola jediná možnosť ako zabezpečiť klientovi dodržanie zmluvných termínov a zabezpečenie flexibility pri otázkach vyplývajúcich z realizačného procesu stavby. Medzi výzvy patrila aj samotná veľkosť modelu a množstvo dátových referencií, s ktorými bolo nutné v rámci projektu pracovať. V rámci koordinácie medzi architektom, spracovateľom oceľových a betónových konštrukcií bola využívaná neustála výmena dát vo formáte .ifc, tak, aby jednotlivé celky do seba dokonale zapadli a vytvorili jeden fungujúci celok.

V poslednej fáze projektu, kedy už klasická výmena úloh a informácii pomocou emailov bola neprehľadná, sme museli prejsť na inú metódu. Osvedčilo sa nám zadávanie taskov priamo v cloudovej platforme Trimble Connect. To nám umožnilo, aby úlohy a model boli vždy aktuálne pre každého užívateľa a splnené včas.

Koordinácia oceľovej konštrukcie so stavebnou časťou pomocou Trimble Connect

 

Realizačný projekt, ale i samotná dielenská dokumentácia OK bola počas projektovej a realizačnej fáze kontrolovaná audítorom spoločnosťou Distler Engineering. Proces schvaľovania bol z dôvodu zložitých a komplexných statických úloh veľmi náročný, niekedy na až na vedeckej úrovni. Vyžadoval si množstvo času na uvažovanie, študovanie nových poznatkov, noriem a literatúry. Táto spolupráca a skúsenosti nás v HESCONe posunuli o niekoľko levelov vpred.

Hescon

Výsledky práce

Vďaka zvolenému spôsobu projektovania sme boli v  HESCONe schopní v krátkom čase zapracovať všetky požiadavky klienta, jednotlivých profesií, dodávateľov technológie, ako aj požiadavky investora, bez termínového dopadu na realizáciu, o čom hovorí aj samotná rýchlosť výstavby, ktorú môžeme všetci verejne sledovať. Finálne výstupy dokumentácie, teda realizačný projekt statiky oceľových konštrukcií a tiež výrobnú a montážnu dokumentáciu oceľových konštrukcií, boli odovzdané načas.

Objednávateľ dokumentácie NORDEC, ale koniec koncov aj developer HBreavis  ocenil, že konštrukčným riešením nosného systému a usporiadaním prvkov sa podarilo zmysluplne usporiť hmotnosť ocele v porovnaní s dokumentáciou k stavebnému povoleniu. 
Okrem prínosov pre investora toto konštrukčné riešenie svojou zaujímavosťou, komplexnosťou a pridanou hodnotou zaujalo aj expertov v Českej a Slovenskej republike, kde projekt vyhral kategóriu „commercial projects“ na Construsoft TEKLA BIM Awards 2020. A potom tiež aj vo svete, kde sa dostalo medzi 120 svetových projektov na TEKLA Global Awards 2020.

V závere by sme chceli dodať, že aj keď bol projekt technicky náročný a vyžadoval si veľmi veľa fyzickej energie a vypätí síl, projekt je už takmer pred úspešným finálnym dokončením. Poďakovanie za dôveru patrí nášmu významnému odberateľovi NORDEC, taktiež ďakujeme za úzku spoluprácu s audítorom Distler Engineering, generálnemu projektantovi Siebert+Talaš a v neposlednom rade aj developerovi HB Reavis. Špeciálne poďakovanie a uznanie za vysoké pracovné nasadenie patrí samozrejme celému môjmu kolektívu a spolupracovníkom v HESCONe. Ďakujeme.

Ing. Erik Hrnčiar, Ing. Róbert Sokol a Mgr. Juraj Bágeľ, www.hescon.sk , HESCON s.r.o.
 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.