Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden Construsoft Campus

 

Deze sectie bevat informatie over de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website. Het gebruik van deze website en de inhoud ervan is onderhevig aan deze algemene voorwaarden. Als u de algemene voorwaarden niet accepteert, verlaat u deze website.

1. Toegangsvoorwaarden 
Toegang tot deze website is onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruikers en impliceert dat ze op de hoogte zijn van en akkoord gaan met de voorwaarden. Toegang tot de diensten die worden aangeboden via de website vereist in het algemeen de voorafgaande registratie van gebruikers. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn identificerende elementen die toegang tot de diensten mogelijk maken en zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Als de gebruiker het niet eens is met de inhoud van deze voorwaarden, moet hij of zij de website verlaten en krijgt geen toegang tot de site en de aangeboden diensten.
De gebruiker garandeert dat hij of zij ouder is dan 14 jaar. De gebruiker garandeert ook de waarheidsgetrouwheid en authenticiteit van de informatie die wordt meegedeeld bij het registreren als gebruiker en is ook verplicht om deze informatie up-to-date te houden.
De eventuele koppelingen met andere websites, evenals het gebruik dat de gebruiker ervan kan maken, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en aan eventuele specifieke voorwaarden die door de bovengenoemde websites worden vereist. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.
Construsoft kan op elk moment dat zij dit gepast acht de configuratie van deze website, de servicevoorwaarden en de inhoud ervan wijzigen, deze tijdelijk of permanent verwijderen, beperken of opschorten, of de toegang ertoe verhinderen en proberen de gebruiker te informeren over deze wijziging, indien de omstandigheden het toelaten, door middel van een publicatie op de website.

2. Gebruiksvoorwaarden
De gebruiker committeert zich eraan om op gepaste wijze gebruik te maken van de diensten en/of inhoud van de website en deze niet te gebruiken voor illegale activiteiten of activiteiten die een misdrijf vormen en/of die in strijd zijn met de bepalingen van deze voorwaarden, de regelgeving inzake intellectuele of industriële eigendom, of een andere regel van het rechtssysteem. Het gebruik van de informatie op deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.
De gebruiker garandeert de authenticiteit en waarheidsgetrouwheid van alle gegevens die hij of zij aan Construsoft meedeelt en is verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid of onwaarheid van de verstrekte informatie.
Daarnaast stemt de gebruiker ermee in om het volgende, niet beperkt tot deze lijst, niet in te voeren, door te geven of te verspreiden:

 • Inhoud van racistische, xenofobe of pornografische aard, met verdediging van terrorisme of een poging tot schending van de mensenrechten.
 • Inhoud die crimineel, denigrerend, lasterlijk, gewelddadig of, in het algemeen in strijd met de wet, moraal, goede gebruiken en openbare orde is.
 • Informatie of inhoud die in strijd is met fundamentele rechten en openbare vrijheden die zowel grondwettelijk als in internationale verdragen worden erkend.
 • Informatie over gebruikersnamen en wachtwoorden aan onbevoegde derden verstrekken. Indien een wachtwoord een andere gebruiker bereikt, stemt hij of zij ermee in om Construsoft onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Informatie of inhoud die de schending inhoudt van de intellectuele en industriële eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot patenten, handelsmerken en copyright), van Construsoft of derden.
 • Ongeautoriseerde of niet-aangevraagde advertenties, spam, kettingmails, etc.
 • Dataprogramma's (virussen en malware -schadelijke software-) die schade kunnen toebrengen aan de computersystemen van de toegangsprovider, diens leveranciers of externe internetgebruikers.


3. Vrijstelling van aansprakelijkheid 
Construsoft heeft geen controle over het gebruik door gebruikers van de website en de inhoud ervan. Om deze reden is Construsoft niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade die kan voortvloeien uit het onwettige, incorrecte, onjuiste of gedeeltelijke gebruik en/of niet-naleving door de gebruiker van deze toegangs- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere voorwaarde die op deze website kan worden aangetroffen met betrekking tot een van de diensten.
Construsoft kan de permanente beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website, noch de informatie, inhoud, software, materialen of producten die erin zijn opgenomen, niet garanderen.
Daarom is het voor elke aansprakelijkheid uitgesloten van enige vorm van schade die kan voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de website, zijn diensten en het gebruik dat gebruikers ervan kunnen maken. Construsoft zal in elk geval alles in het werk stellen om de continue beschikbaarheid van deze website te behouden.
Evenzo is Construsoft niet aansprakelijk voor mogelijke beveiligingsfouten of tekortkomingen die kunnen optreden als gevolg van het gebruik door de gebruiker van een browser met een niet-bijgewerkte of onveilige versie, noch voor de activering van de tools om codes van de gebruiker in de browser te registreren, of voor enige schade, fouten of onnauwkeurigheden die kunnen voortvloeien uit misbruik of storing.

De gebruiker aanvaardt dat de website te goeder trouw is gemaakt en ontwikkeld door Construsoft met informatie uit interne en externe bronnen en deze in zijn huidige staat aan gebruikers aanbiedt, ook al kunnen er onnauwkeurigheden of drukfouten aanwezig zijn. Om deze reden ontslaat de gebruiker Construsoft van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid, bruikbaarheid of valse verwachting die de website kan veroorzaken tijdens de navigatie.
In het geval dat de gebruiker enige vorm van schade toebrengt aan derden, is deze gebruiker er als enige verantwoordelijk voor. Evenzo is de gebruiker verantwoordelijk voor de onkosten en, indien van toepassing, vergoedingen die kunnen worden afgeleid uit gerechtelijke procedures als gevolg van de overtreding van hetgeen is vastgelegd in deze voorwaarden en in de toepasselijke regelgeving.
Wat betreft de hyperlinks naar externe websites, is Construsoft niet verantwoordelijk voor de inhoud of functionaliteit van externe websites die Construsoft niet controleert of beheert.

4. Intellectueel eigendom
Alle website-inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot databases, afbeeldingen, tekeningen, grafische afbeeldingen, tekstbestanden, kaarten, frames, banners, software en de verschillende broncodes, audio en video), evenals de website zelf als visuele presentatie, zijn het eigendom van Construsoft of zijn leveranciers, die in het laatste geval zijn toegewezen door Construsoft en worden beschermd door nationale en internationale intellectuele en industriële eigendomswetten. De samenstelling (compilatie, ontwerp, lay-out en montage) van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Construsoft. Alle software die betrokken is bij het gebruik en de ontwikkeling van de website is eigendom van Construsoft of zijn softwareleveranciers en wordt beschermd door nationale en internationale industriële en intellectuele eigendomswetten. Het is elke gebruiker verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Construsoft, de houders van de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van de inhoud, de volgende handelingen, niet beperkt tot deze lijst, uit te voeren met betrekking tot de website en zijn inhoud:

 • Elke vorm van openbare communicatie, op welke manier dan ook, inclusief beschikbaar stellen aan het publiek, zodat iedereen er toegang toe heeft vanaf een plaats en tijd naar keuze.
 • Elke vorm van distributie, inclusief maar niet beperkt tot verkoop, verhuur en/of bruikleen.
 • Elke vorm van directe of indirecte, tijdelijke of permanente reproductie op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook van de gehele of een deel van de website of de inhoud ervan.
 • Elke vorm van aanpassing, geheel of gedeeltelijk, inclusief het creëren van afgeleide producten en/of diensten.
 • Elke andere vorm van toegang die de bovenstaande of andere verschillende vormen omvat.
 • Elke vorm, direct of indirect, van extractie en/of hergebruik van alle of een substantieel deel van de inhoud van een database, en/of de herhaalde of systematische extractie en/of hergebruik van de niet-substantiële delen ervan.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de gebruiker de website en de inhoud ervan vrij bekijken en downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder dat hij ze kan delen met derden, hetzij gratis, hetzij tegen betaling. Het beschikbaar zijn en gebruiken van databases, afbeeldingen, tekeningen, grafieken, tekstbestanden, audio- en videobestanden en software die eigendom zijn van Construsoft of zijn leveranciers en enige andere inhoud impliceert in geen geval het overdragen van  de eigendomsrechten of het verlenen van een gebruiksrecht aan de gebruiker. De handelsmerken, tekens, iconen of logo's die op de website verschijnen, zijn eigendom van Construsoft of zijn toegewezen door hun eigenaar en zijn geregistreerd of worden momenteel geregistreerd. Het ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van deze elementen is een inbreuk op de eigendomsrechten van Construsoft of andere derde eigenaren.

5. Procedure bij onrechtmatige handelingen 
Construsoft controleert of de inhoud van deze website niet pornografisch, xenofoob, discriminerend, racistisch, lasterlijk of gewelddadig is. Evenzo probeert het elke omstandigheid te vermijden die schadelijk zou kunnen zijn voor de gebruikers.
In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die een onwettig gebruik van enige inhoud en/of uitvoering van enige activiteit op de webpagina's die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn via deze website, en/of in het bijzonder de schending van eigendomsrechten of andere rechten laten zien, moet hij/zij een kennisgeving sturen naar Construsoft die de volgende informatie moet bevatten:

 • Persoonsgegevens van de aanvrager: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Specificatie van de vermeende illegale activiteit en de precieze en concrete aanduiding van de beschermde inhoud, evenals hun locatie op de webpagina's.
 • In geval van schending van rechten: persoonsgegevens van de houder van de vermeende geschonden rechten of de persoon die gemachtigd is om hem/haar te vertegenwoordigen en zijn/haar handtekening.
 • Uitdrukkelijke, duidelijke verklaring onder de verantwoordelijkheid van de eiser dat de informatie die in de melding wordt verstrekt juist en van ongeoorloofde aard is met betrekking tot het gebruik van de inhoud of de uitvoering van de beschreven activiteiten.


7. Bescherming van persoonlijke gegevens 
Raadpleeg voor meer informatie over dit punt onze privacyverklaring via de volgende link: Privacyverklaring

8. Gebruik van cookies 
Raadpleeg voor meer informatie over dit punt ons cookiebeleid via de volgende link: Cookiebeleid
 
9. Links naar derden 
De website bevat links naar andere webpagina's van entiteiten die niet tot Construsoft behoren, dit impliceert niet dat Construsoft verantwoordelijkheid neemt voor hun inhoud, noch voor de producten of diensten die ze aanbieden en de mogelijke virussen en malware (schadelijke software) die ze kunnen bevatten.
 
10. Inkomende links 
Het is de gebruiker ten strengste verboden om wijzigingen aan te brengen aan deze website die de inhoud ervan kunnen beïnvloeden, zoals links, etc.
Het is ook verboden om naar deze website te linken vanaf webpagina's of andere middelen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of die een poging doen de goede naam of het imago van Construsoft of een van zijn leveranciers te schenden.
Links naar een van de pagina's van deze website die niet in strijd zijn met de bovengenoemde verboden, moeten aan het volgende voldoen:
De gebruiker moet weten dat hij/zij toegang heeft tot deze website en bovendien moet de URL die overeenkomt met de pagina waarnaar wordt gelinkt, in zijn/haar browser verschijnen.
 
11. Wetgeving en jurisdictie 
Op alle voorwaarden en contractuele teksten is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in Arnhem is bevoegd. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

Construsoft is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen of nieuwe informatie.
 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.