Přejít k hlavnímu obsahu

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Construsoft s.r.o. (dále také jen "Construsoft" nebo "my" v jakémkoliv tvaru) IČO: 25857134, se sídlem Sadová 2, Přerov, 750 02, vedená Krajským soudem v Ostravě C 22432 chápe, že vaše soukromí je důležité. Respektujeme vaše soukromí a soukromí návštěvníků našich webových stránek a zajišťujeme, aby s osobními údaji, které nám poskytnete, bylo zacházeno jako s důvěrnými. Zpracování osobních údajů probíhá způsobem, který je v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich služeb. 

Tyto Zásady jsou vypracovány s cílem chránit vaše soukromí a vysvětlují, jak zacházíme s osobními údaji (online). Zásady naleznete na naší domovské stránce a na stránkách, kde jsou osobní údaje požadovány.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavírání a provádění smluv týkajících se našich produktů a služeb a pro účely správy vzniklých vztahů, včetně realizace činností zaměřených na rozšíření zákaznické základny. 

Společnost Construsoft shromažďuje pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete, a osobní údaje o tom, jak využíváte produkty společnosti Construsoft, Trimble nebo jiné softwarové produkty a služby (ať už online nebo offline), na marketingových a prodejních akcích společnosti Construsoft nebo na našich webových stránkách, např. Construsoft.com, construsoftbimawards.com a na jiných webových stránkách, které spravuje společnost Construsoft. Stránky společnosti Construsoft můžete poznat podle toho, že obsahují logo společnosti Construsoft. Všechny internetové stránky společnosti Construsoft se řídí těmito Zásadami, které jsou také na všech internetových stránkách k dispozici. 

Pokud vyplníte kontaktní formulář nebo registrační formulář na webových stránkách nebo nám pošlete e-mail, údaje, které nám odešlete, budou uchovávány tak dlouho, jak je potřeba ke zpracování formuláře nebo k napsání úplné odpovědi na e-mail v závislosti na jeho obsahu. Tím dodržujeme pravidla GDPR. 

Pokud používáte offline nebo online kanály společnosti Construsoft, jak je popsáno výše, coby součást zaměstnavatele, vzdělávací organizace nebo jiné organizace, můžeme shromažďovat také soukromé údaje této organizace. Osobní data v tomto případě znamenají informace, pomocí kterých Vás může společnost Construsoft identifikovat. 

Vy sami běžně určujete, které osobní údaje s námi sdílíte jako součást organizace, i když se může stát, že poskytnutí našich produktů nebo služeb od Vás bude vyžadovat určité konkrétní informace (např. pro účely online zákaznické podpory). Mezi tyto informace patří následující: 

  • E-mailová adresa
  • Křestní jméno
  • Příjmení
  • Údaje o společnosti
  • Země
  • Účel
  • IP adresa
  • Adresa MAC
  • Nebo na vyžádání jiné osobní údaje

Společnost Construsoft používá Vaše osobní údaje ke zdokonalení svých produktů a služeb, ke kontaktu s Vámi, k výzkumným účelům, k cílených marketingovým a prodejním aktivitám, k cíleným obsahům a pro podporu Vašich potřeb u našich produktů a služeb. Za tímto účelem je možné, že budeme tyto údaje sdílet s dodavateli softwaru, který poskytujeme, případně i s našimi zahraničními kancelářemi. 

ZPRACOVÁNÍ ŽIVOTOPISŮ 
Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce mohou zahrnovat i údaje, které poskytujete odesláním životopisu v případě zájmu o pracovní pozici a vzájemnou komunikaci. Osobními údaji ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména osobní údaje (včetně fotografie vložené v životopise) a informace týkající se Vaší osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které poskytnete formou životopisu včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém pohovoru. Poskytnutí těchto údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se získáváním zaměstnání může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajištění pracovněprávního vztahu. 

BEZPEČNOST 
Ve společnosti Construsoft pracujeme s pevnou strukturou IKT, v níž je bezpečnost dat zajištěna tak dobře, jak je to jen možné. Z tohoto důvodu byla přijata řada organizačních a technických opatření. Na všech úrovních společnosti je vysoké povědomí o důležitosti soukromí a o ochraně (osobních) údajů. 

POUŽÍVÁNÍ COOKIES 
  

CHOVÁNÍ NÁVŠTĚV A KLIKNUTÍ 
Na našich webových stránkách jsou zaznamenávána obecná data o návštěvách. V tomto kontextu může být registrována zejména IP adresa Vašeho počítače, možné uživatelské jméno, čas načítání a data, která odesílá prohlížeč návštěvníka, a tyto mohou být využívány ke statistické analýze chování návštěv a kliknutí na webových stránkách. Tato data jsou používána i k optimalizaci provozu našich webových stránek. 

GOOGLE ANALYTICS 
Google Analytics používáme ke sledování toho, jak uživatelé využívají naše webové stránky a jak efektivní jsou naše reklamy AdWords ve vyhledávání na Googlu. Takto získané informace, včetně adresy Vašeho počítače (IP adresa), jsou převedeny a uloženy společností Google na jejích serverech. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, kde jsou uvedeny další informace, i specifické zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud je ze zákona povinna tak učinit, nebo jestliže třetí strany tyto informace zpracovávají jménem společnosti Google. Na to nemáme žádný vliv. 

FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER A PODOBNÁ MÉDIA 
Webové stránky společnosti Construsoft obsahují tlačítka nebo odkazy pro propagaci nebo sdílení stránek na sociálních sítích jako jsou Facebook, LinkedIn nebo Twitter. Tato tlačítka, případně odkazy, jsou realizovány pomocí kódu dodaného přímo Facebookem, LinkedInem a Twitterem. Tento kód závisí na umístění souborů cookies (viz výše). Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů na sítích Facebook, LinkedIn a Twitter (které se mohou pravidelně měnit), abyste zjistili, co se děje s Vašimi osobními údaji, které jsou zpracovávány pomocí tohoto kódu. 

NEWSLETTER 
Nabízíme newsletter, pomocí kterého chceme ty, kteří mají zájem, informovat o novinkách týkajících se našich produktů, služeb nebo souvisejícího obsahu. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Pro odhlášení z odběru newsletteru můžete kontaktovat přímo naší zákaznickou podporu. Zrušení odběru můžete rovněž provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. 

ADRESNÁ REKLAMA 
Naším cílem je neustálé zkvalitňování našich služeb, tak abychom mohli pro naše zákazníky vytvořit takové webové stránky, které zajistí uživatelům jejich snadné ovládání, a které jim umožní zobrazení reklamy, která bude odpovídat přímo jejich zájmům. Proto, abychom mohli reklamu účelně přizpůsobit Vašim zájmům (např. v rámci zasílání newsletteru), využíváme Vámi zaslané informace a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří například informace o proklicích, jaké produkty jste si na našich webových stránkách prohlíželi, informace o Vašem počítači a internetovém připojení, údaje získané z operačního systému a platformy, údaje o datu a času návštěvy naší webové stránky a rovněž jaké newslettery jste si otevřeli. S veškerými informacemi, které v souvislosti s adresnou reklamou o Vás získáme, nakládáme zásadně v pseudonymizované podobě, abychom omezili rizika související se zpracováním Vašich osobních údajů. V případě, že si nepřejete dostávat adresnou reklamu, můžete ji kdykoliv odmítnout. Pro odvolání souhlasu s naší adresnou reklamou se můžete obrátit přímo na naši zákaznickou podporu uvedenou v zápatí těchto Zásad. 

CONSTRUSOFT BIM AWARDS (CONSTRUSOFTBIMAWARDS.COM) 
Pro hlasování a komentování přihlášených projektů je nejprve nutné založení Vašeho uživatelského účtu. Za tímto účelem požadujeme tyto povinné údaje: Vaše jméno a příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte. Vaše e-mailová adresa a uživatelské jméno slouží výhradně pro přihlášení a využívání internetových stránek www.construsoftbimawards.com. Vaše jméno bude použito pouze k oslovení. Neprobíhá žádné předávání Vašich dat třetím osobám. Pokud nebudete Váš uživatelský účet používat po dobu tří let, bude za předpokladu, že s tím vyslovíte souhlas, automaticky smazán. Pokud se zúčastníte na našich internetových stránkách soutěže - přihlásíte svůj projekt, Vaše osobní údaje, jež nám v rámci účasti na soutěži sdělíte, jsou používány výhradně za účelem uskutečnění této soutěže (komunikace se soutěžícím, stanovení výherce, informování o výhře, případně zaslání výhry). Po skončení soutěže a oznámení výherců jsou osobní údaje o účastnících vymazány. V databází ukládáme pouze údaje obecného rázu - jméno soutěžního projektu, projekční společnost, kategorii projektu, fotografie projektu apod. 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ 
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je Construsoft povinný tyto informace jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

PRÁVA SUBJEKTŮ 
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které Construsoft potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů. 

KONTAKTUJTE NÁS 
V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím i) kontaktního formuláře, který naleznete na našich webových stránkách, ii) e-mailové adresy info@construsoft.cz anebo iii) na adrese či zákaznické podpoře uvedené v zápatí těchto Zásad. 

To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat. 

Kontakt: 
Construsoft s.r.o. 
Zákaznická podpora 
Sadová 2 
750 02 Přerov 
Tel.: +420 728 488 667
Email: info-cz@construsoft.com

ÚPRAVY ZÁSAD 
Vyhrazujeme si právo změnit tyto Zásady. Změny budou zveřejněny na našich webových stránkách. 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.